[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (2023)

Visby Round mang hình dáng lôi cuốn của người anh em Visby và làm chúng mềm mại hơn, tạo ra một vẻ ngoài thân thiện, dễ gần. Hoàn hảo ở bất cứ đâu bạn cần một chút sans-serif mượt mà. Bao gồm các chữ viết Latinh và Cyrillic.

Visby Round CF kết hợp tốt với các kiểu chữ có hình dạng, tương phản, đặc biệt là các kiểu chữ có chân thân thiện với văn bản như Artifex CF và Addton CF.

Nhà thiết kế: Connary Fagen
Nhà phát hành: Connary Fagen
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từphông chữ của tôi
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (1)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (2)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (3)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (4)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (5)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (6)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts) - STYLEno.1 Fonts (7)

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 29/01/2024

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.